El nostre servei de logopèdia està adreçat a infants i adolescents que necessitin superar dificultats, trastorns i patologies del llenguatge i de la comunicació.

El servei de logopèdia a Teens Center ofereix atenció individualitzada per al tractament, prevenció i assessorament en totes aquestes alteracions de la comunicació.

El logopeda, a partir de la valoració o detecció de necessitats de l’infant, realitzarà un pla d’intervenció per a tractar els diferents aspectes que incideixen en el desenvolupament del llenguatge de l’infant, tractant-se sempre d’un tractament individual, dissenyat específicament per les necessitats del nen o adolescent.

Horaris:

 • Les sessions són individuals i dutes a terme per una logopeda col·legiada.
 • La intervenció que es realitza és setmanal i les sessions tenen una durada de 1 hora.

Contacta amb nosaltres

Les alteracions del llenguatge poden tenir diferents manifestacions depenent de les funcions o àrees alterades. A continuació destaquem els trastorns i alteracions més freqüents que es treballen al centre de formació Teens Center:

Alteracions del llenguatge oral

 • Retard del llenguatge
 • Trastorn específic del llenguatge

Alteracions del llenguatge escrit

 • Dificultats en la lectoescriptura
 • Dislèxia
 • Disgrafia
 • Disortografia

Alteracions de la parla

 • Dislàlia: Dificultats d’articulació dels sons
 • Disfèmia: Dificultats de fluència en la parla

Altres patologies per reforçar l’aprenentatge

 • TDAH
 • Trastorns de l’espectre autista
 • Discapacitat Auditiva

Alteracions miofuncional

 • Respirador bucal
 • Deglució atípica
 • Hipotonia orofacial
 • Hipertonia orofacial