Reforç Escolar

Dins d’aquesta àrea ens adrecem a aquells alumnes que presenten dificultats en qualsevol aspecte de la seva formació a les etapes de Primària, l’ESO i Batxillerat.

Dins d’aquesta àrea ens adrecem a aquells alumnes que presenten dificultats en qualsevol aspecte de la seva formació a les etapes de Primària, l'ESO i Batxillerat. Per atendre a les diferents necessitats contem amb els programes de SEGUIMENT ESCOLAR, TÈCNIQUES D'ESTUDI, TUTORIES i PROGRAMES ESPECIALS.

Programa de Seguiment Escolar

Pensat per a nens i joves que sense presentar dificultats específiques, necessiten un control i seguiment de les tasques escolars de totes les matèries. Els ajudem a crear el seu calendari d’estudi, preparem els exàmens, treballs i dossiers amb antel.lació, els ajudem amb els deures i resolem els dubtes que presentin en qualsevol assignatura.

 • Grups reduïts (5 alumnes màxim).
 • Grups de Primària, ESO i Batxillerat.

Fomentem aspectes com la motivació, la concentració, la planificació i l’organització del temps.

Programa de Tècniques d'Estudi

Dins del reforç escolar oferim el programa de TÈCNIQUES D’ESTUDI, ja que, generalment, els alumnes presenten serioses dificultats a l’hora de realitzar esquemes, resums,… o simplement per planificar-se. Conèixer bé les tècniques d’estudi és un element clau per l’èxit acadèmic. El programa va dirigit a aquells alumnes amb dificultats en aquest àrea, on els ajudem a crear un bon ambient d’estudi i un mètode a mida per a obtenir l’èxit acadèmic.

Objectiu:

 • Conèixer tots els factors que afavoreixen l’estudi.
 • Aprendre a esquematitzar, memoritzar i redactar textos.
 • Millorar el nivell d’atenció, concentració i memòria.
 • Aprendre a organitzar les tasques acadèmiques i a elaborar la pròpia agenda.
 • Augmentar el nivell de comprensió, raonament i adquisició de coneixements.
 • Rendibilitzar l’esforç per millorar el rendiment general.

Programa de Tutoria

Aquest programa està pensat per aquells alumnes que presenten dificultats en àrees concretes.

Amb cada alumne es fa una valoració de les seves necessitats i aptituds per tal d’elaborar una programació individualitzada i decidir la metodologia a utilitzar en cada cas.

 • Totes les matèries i nivells.
 • Grups reduïts (4 alumnes màxim).
 • Grups de Primària, ESO i Batxillerat ( Totes les matèries).

Programes per a nens amb dificultats educatives especials

Dirigit a alumnes que presenten alguna dificultat específica que els impedeix un bon progrés en l’àmbit escolar.

 • Programes de treball de l’atenció i la concentració.
 • Programes de comprensió lectora.
 • Programes per reforçar la lecto-escriptura.

El treball es fa en grups molt reduïts i/o a nivell particular. Aquests programes, en ocasions, s’inclouen dins de les tutories per tal d’aplicar les destreses adquirides a les matèries escolars.

Piloumon © 2019. All rights reserved.